Algemene voorwaarden 

Op uw verzoek stuurt Crisis-training.nl u deze Algemene Voorwaarden kosteloos toe. Indien u vragen heeft over de voorwaarden, dan lichten wij deze graag toe.

Hoofdstuk 1 - Algemeen

1. Definities

Crisis-training.nl is een merknaam van de besloten vennootschap FH Communicatie Raad & Daad BV, gevestigd en kantoorhoudende te (8862 DS) Harlingen, aan de Oostmeep 16. Digitaal Lesmateriaal: alle door Crisis-training.nl aangeboden digitaal lesmateriaal, waaronder maar niet beperkt tot: video’s, digitale presentaties, digitale brochures, e-books, pdf’s, digitale artikelen, al dan niet ter beschikking gesteld of geleverd via een digitaal medium, te downloaden of anderszins digitaal of via internet aangeboden.

Educatieve dienst: Het geven van onderwijs en/of de levering van lesmateriaal (waaronder digitaal lesmateriaal) en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC- traject en/of een andere vorm van beoordeling.

Opdrachtgever: een partij, ongeacht haar rechtsvorm, niet zijnde een natuurlijk persoon anders dan in de uitoefening van haar beroep of bedrijf, die een educatieve dienst van Crisis-training.nl afneemt of waar Crisis-training.nl een aanbod daartoe doet.

Opleiding: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.

2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen Crisis-training.nl en haar rechtsopvolgers en opdrachtgevers. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op een overeenkomst met een consument; een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Crisis-training.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Wijzigingen worden op de website bij Algemene voorwaarden beroep en bedrijf bekendgemaakt. Wijzigingen in de algemene voorwaarden gelden niet voor reeds gesloten overeenkomsten.

3. In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigd worden of anderszins ongeldig of niet uitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Crisis-training.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige, vernietigde of anderszins ongeldige of niet uitvoerbare bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke desbetreffende bepaling in acht zal worden genomen.

4. De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst kunnen door Opdrachtgever niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Crisis-training.nl hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. Crisis-training.nl zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

5. Indien Crisis-training.nl zijn onderneming en/of digitaal lesmateriaal waarop de Overeenkomst betrekking heeft geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde, treedt die derde ten aanzien van de desbetreffende overeenkomst(en) geheel in de plaats van Crisis-training.nl, waarvoor Opdrachtgever hierbij nu voor alsdan toestemming verleent.

Hoofdstuk 2 – Trainingen en opleidingen

3. Toepasselijkheid hoofdstuk 2

De artikelen in dit hoofdstuk 2 zijn, samen met de artikelen uit hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden, van toepassing op overeenkomsten tussen Crisis-training.nl en opdrachtgevers tot het door Crisis-training verlenen van trainingen en opleidingen (“opdrachten”). Indien en voor zover artikelen uit hoofdstuk 1 strijdig zijn met hetgeen in dit hoofdstuk 2 bepaald gaan de desbetreffende artikelen uit dit hoofdstuk 2 voor.

4. Gedragsregels

1. De Opdrachtgever en Crisis-training.nl kunnen zich zodoende een beeld vormen van het vraagstuk, van de omvang van het project en de mogelijke resultaten daarvan. Mocht dit uitmonden in een vooronderzoek dan worden vooraf met de Opdrachtgever de condities van dit vooronderzoek afgesproken.

5. Opdracht in strijd met de gedragscode

Crisis-training.nl zal een opdracht weigeren of de verdere opdrachtuitvoering staken, indien het, zodoende, in conflict zou komen met deze gedragscode beroep en bedrijf.

6. Opdrachtaanvaarding

Crisis-training.nl aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor deze de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten medewerkers van Crisis-training.nl BV dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. Zowel Opdrachtgevers als Crisis-training.nl kunnen in overleg om andere medewerkers dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht verzoeken, mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit en continuïteit.
Crisis-training.nl dient zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen bij de Opdrachtgever die aan de uitvoering dienen mede te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

7. Totstandkoming van de opdracht

1. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de Opdrachtgever van het daartoe door Crisis-training.nl voldoende gespecificeerde aanbod.

2.De Opdrachtgever zal naar beste weten voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst Crisis-training correct en volledig alle voor de totstandkoming daarvan en de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie nodige informatie verschaffen.

8. Uitvoeringscondities

Tussen Opdrachtgever en Crisis-training.nl kunnen (verdere of afwijkende) afspraken worden gemaakt over:

 • de bepaling van de doelgroep;
 • condities voor deelname, zoals vrijwilligheid van deelname;
 • de bepaling van de leerbehoefte;
 • het te hanteren opleidingsonderwerp;
 • de wijze van werken;
 • de te gebruiken materialen en/of technische hulpmiddelen;
 • de realiteitswaarde ten aanzien van de opleidingsverwachtingen;
 • de keuze van de in te zetten opleiders door Crisis-training.nl en 
  de Opdrachtgever en aanwijzing van een eventuele projectleider;
 • de rol van de opleider(s);
 • een indicatie van de tijdsduur van de opleiding en de eventuele fasering;
 • de wijze waarop de opleiding geëvalueerd wordt;
 • de eventuele nabespreking;
 • de kostenraming;
 • kosten trainingsmateriaal;
 • reis- en verblijfkosten van de opleider;
 • extra kosten voor opleidingen buiten de gebruikelijke werkdagen;
 • kosten voor accommodatie en voorzieningen zoals consumpties etc. en 
  de taakverdeling van organisatie daarvan;
 • het in rekening brengen van offertekosten;
 • de betalings- en annuleringsregelingen;
 • bepalingen omtrent overmachtsituaties;
 • de eigendoms- en auteursrechten inclusief copyright;
 • de gewenste c.q. noodzakelijke nazorg.
  De hiervoor genoemde opsomming is niet limitatief. Zaken die niet genoemd zijn maar in de lijn liggen van dit onderwerp kunnen vanzelfsprekend door Opdrachtgever en Crisis-training.nl  in overleg geregeld worden.
9. Wijzigingen van de opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke tussen Opdrachtgever en Crisis-training.nl bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Opdrachtgever en Crisis-training.nl tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht (overmacht)

Crisis-training.nl heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt.

Mocht de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Crisis-training.nl recht op compensatie in verband met aan te tonen bezettingsverlies.

11. Het betrekken van derden bij de opdracht

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever of door Crisis-training.nl geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Onder derden wordt niet verstaan werknemers van Crisis-training.nl.

12. Voortgangsrapportage

Crisis-training.nl zal de Opdrachtgever zoveel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van zijn werk. Daarbij verschaft Crisis-training.nl desgevraagd inzicht in de methoden die het in de onderscheiden fasen van het opleidingsproces toepast.

13. Documentatie van de opdracht

Crisis-training.nl houdt op de door hem gekozen wijze documentatie van de door hem uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. Crisis-training.nl waakt ervoor dat van archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt.

14. Vertrouwelijkheid

1. Crisis-training.nl zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

2. In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorg gedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de cliënt, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

15. Opdrachtevaluatie

De uitvoering van de opdrachten met betrekking tot training en opleiding kan steekproefsgewijs onderworpen zijn aan een opdrachtevaluatie door Crisis-training.nl dan wel een onafhankelijk, extern instituut. Dit laatste geschiedt door toezending van het opdrachtevaluatieformulier met het verzoek dit ingevuld aan het controlerend instituut te retourneren, dan wel door een telefonische enquête.

16. Het in dienst nemen van wederzijds personeel

Partijen zullen niet tijdens de duur van de opdracht(uitvoering) personeel van elkaar in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg.

17. Intellectueel eigendom

Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Crisis-training.nl, tenzij anders overeengekomen. Openbaring kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Crisis-training.nl.

Hoofdstuk 3 Digitaal Lesmateriaal

18. Toepasselijkheid hoofdstuk 3

De artikelen in dit hoofdstuk 3 zijn, samen met de artikelen uit hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden, van toepassing op overeenkomsten tussen Crisis-training.nl en opdrachtgevers tot het door Crisis-training.nl  leveren of anderszins ter beschikking stellen van digitaal lesmateriaal. Indien en voor zover artikelen uit de voorgaande hoofdstukken strijdig zijn met hetgeen in dit hoofdstuk 3 bepaald gaan de desbetreffende artikelen uit dit hoofdstuk 3 voor.

19. Overeenkomst

1. Overeenkomsten tot het leveren of anderszins ter beschikking stellen van digitaal lesmateriaal komen slechts tot stand door een bestelling van het digitaal lesmateriaal door een Opdrachtgever (hierna: “de Bestelling”) en een bevestiging van de Bestelling door Crisis-training.nl per e-mail aan Opdrachtgever (hierna: “de overeenkomst”).

2. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk door Crisis-training.nl en Opdrachtgever worden overeengekomen.

20. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. Tenzij anders aangegeven zijn prijzen exclusief BTW.

2. Prijzen kunnen te allen tijde worden veranderd. Dit zal geen invloed hebben op vereenkomsten die op dat moment al tussen Crisis-training.nl en Opdrachtgever zijn gesloten.

3. Betaling dient direct te geschieden op de wijze zoals in de webshop of uitdrukkelijk anderszins door Crisis-training.nl is aangegeven.

21. Gebruik

1. Na betaling van de prijs verleent Crisis-training.nl Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht voor de Opdrachtgever om het digitaal lesmateriaal te gebruiken binnen en ten behoeve van haar alleen eigen organisatie.

2. Naast hetgeen bepaald in het vorige lid geldt dat digitaal lesmateriaal dat enkel online en van afstand toegankelijk is door de Opdrachtgever voor een beperkte duur van zes weken op één IP-adres mag worden gebruikt conform de instructies en specificaties van Crisis-training.nl.

3. Daarbuiten is het Opdrachtgever niet toegestaan het digitaal lesmateriaal op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te veranderen, te vertalen, reproduceren of samenvoegen met andere content of daaruit afgeleide content creëren of te integreren met content, programmatuur of gegevens(-verzamelingen) van Opdrachtgever zelf of van derden, behalve krachtens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Crisis-training.nl.

4. Het gelicentieerde gebruik door Opdrachtgever mag, behalve voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nooit zodanig zijn dat dat gebruik leidt of kan leiden tot enige vorm van al of niet commerciële exploitatie van het digitaal lesmateriaal of enig gedeelte daarvan door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het digitaal lesmateriaal of enig gedeelte daarvan af te geven aan of beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde, tenzij Crisis-training.nl daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

5. Crisis-training.nl kan het digitaal lesmateriaal tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van Crisis-training.nl noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. Crisis-training.nl doet Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van het digitaal lesmateriaal.

6. Crisis-training.nl garandeert niet dat het digitaal lesmateriaal vrij is van gebreken en zonder onderbrekingen zal werken. Crisis-training.nl geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

7. Indien voor het gebruik van het digitaal lesmateriaal gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen. Crisis-training.nl is terzake nimmer aansprakelijk en Opdrachtgever vrijwaart Crisis-training.nl voor alle claims ter zake daarvan. Crisis-training.nl is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Opdrachtgever of van derden.

8. Om gebruik te kunnen maken van het digitaal lesmateriaal verstrekt Crisis-training.nl aan Opdrachtgever een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee Opdrachtgever toegang krijgt tot het digitaal lesmateriaal (hierna: “inloggegevens”). Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens. Zodra Opdrachtgever weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient Opdrachtgever Crisis-training.nl daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door Crisis-training.nl te verzoeken de inloggegevens te wijzigen. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het digitaal lesmateriaal door derden via de inloggegevens van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal alle schade en kosten van Crisis-training.nl voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van het digitaal lesmateriaal door derden via de Inloggegevens van Opdrachtgever vergoeden.

9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van invoer van inloggegevens. Crisis-training.nl is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde of verwerkte gegevens. Het achteraf laten wijzigingen van foutief aangeleverde informatie kan leiden tot extra kosten voor Opdrachtgever.

22. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle (intellectuele eigendoms)rechten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten, naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door Crisis-training.nl BV aan Opdrachtgever geleverd or ter beschikking gesteld (digitaal) materiaal komen uitsluitend toe aan Crisis-training.nl.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crisis-training.nl enige door Crisis-training.nl aan Opdrachtgever geleverd (digitaal) materiaal buiten de kaders van het krachtens deze voorwaarden geldende gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

3. Indien Opdrachtgever bemerkt dat derden inbreuk maken op de in dit artikel bedoelde rechten, is de Opdrachtgever verplicht dit terstond schriftelijk aan Crisis-training.nl te melden. Indien Crisis-training.nl naar aanleiding van een dergelijke melding tegen een dergelijke inbreuk optreedt, zal de Opdrachtgever daaraan op kosten van Crisis-training.nl alle door hem gevraagde medewerking terstond verlenen.

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige in of op het (digitaal) materiaal voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in dit artikel, zoals maar niet beperkt tot merken of handelsnamen of andere herkomstaanduidingen van Crisis-training.nl, te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

5. Indien het digitaal lesmateriaal is voorzien van technische beveiligingen is het Opdrachtgever niet toegestaan deze te (doen) verwijderen of te (doen) omzeilen.

23. Aansprakelijkheid

1. Het digitaal lesmateriaal is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Crisis-training.nl samengesteld. Het Crisis-training.nl is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

2. Opdrachtgever vrijwaart Crisis-training.nl tegen alle aanspraken van derden, en tegen schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van deze algemene voorwaarden.

3. De totale aansprakelijkheid van Crisis-training.nl wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, daaronder nadrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Crisis-training.nl is betaald of betaald had moeten zijn voor het digitaal lesmateriaal. Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor Crisis-training.nl gelden ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van Crisis-training.nl.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan redelijke kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie van het Crisis-training.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht, en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

5. Iedere aansprakelijkheid van Crisis-training.nl voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer.

6. Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Crisis-training.nl voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Crisis-training.nl zelf.

7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Crisis-training.nl een redelijke termijn tot herstel wordt.

Versie 15 april 2021